Help, myn bern praat gjin Frysk

Fryske flagge

Alden prate beide Frysk mar de pjut praat Hollânsk werom. Ut ûndersyk fan it SFBO die bliken dat dit likernôch by 20 prosint fan de bern foarkomt. Der kinne meardere oarsaken wêze. It iene bern is taalgefoeliger as it oare bern. De meast dominante taal sil it bern prate. Op telefyzje en de Ipad wurdt […]