Veilig verkeer Nederland en Onderwijsbureau Semko gaan samenwerken. (ek yn it Frysk)

Veilig verkeer Nederland en Semko

We zijn super trots om het volgende bericht de wereld in te slingeren. Veilig Verkeer Nederland gaat de basisscholen in met de boodschap: ‘Op de fiets even niets’. Er gebeuren steeds meer ongelukken door het gebruik van social media op de fiets. Vanaf de brugklas zien wij kinderen met oordopjes in muziek luisteren en whatsappen […]

Help, myn bern praat gjin Frysk

Fryske flagge

Alden prate beide Frysk mar de pjut praat Hollânsk werom. Ut ûndersyk fan it SFBO die bliken dat dit likernôch by 20 prosint fan de bern foarkomt. Der kinne meardere oarsaken wêze. It iene bern is taalgefoeliger as it oare bern. De meast dominante taal sil it bern prate. Op telefyzje en de Ipad wurdt […]