Grutsk binne wy om de wrald te fertellen dat wy ús wurkboek mindset yn it Frysk utjouwe. Dit wurkboek befettet 32 siden mei wurkblêden, dêr’t de bern selsstannich of yn groepsferbân mei oan ’e slach kinne. In soad blêden jouwe oanlieding ta in ûnderling petear en útwikseling fan eigen ûnderfiningen, tsjinslaggen en oerwinningen. Yn ’e hantlieding steane gâns opdrachten en tips. Hy is fergees te downloaden. It wurkboek is fan stevich en kwalitatyf goed papier, dêr’t de bern maklik en dúdlik op skriuwe en tekenje kinne. Dit wurkboek is gaadlik fan groep 5 ôf. Heiten en memmen dy’t thús mei Mindset teset gean wolle, kinne it wurkboek en de hantlieding ek brûke.

Wy ha mei plezier dit wurkboek makke yn de wittenskip dat wy bern hjir fierder mei helpe. Miskien is it in lyts stapke mar elts stapke is in stapke.

Wolle jo mear witte oer dit wurkboek dan kinne jo dat besjen op ús webside: https://www.semko.nl/product/mindset-wurkboek-los-eksimplaar/