Ons idee heeft samen met twee andere ideeën de meeste stemmen gekregen uit Fryslân om uit te voeren. De verhalenbank komt er. We zijn super blij! Vanmiddag waren we bij Omrop Fryslân.

Wy meitsje in biblioteek fan ferhalen. Alle doarpen en stêden yn Fryslân hawwe in skiednis en dus in skat oan ferhalen, lytse en grutte. Wy wolle fertellers ferhalen ynsprekke litte yn in studio, dêr’t ta de ferbylding sprekkende eftergrûnlûden bymakke wurde. It komt del op it âldere idee fan in harkspul, mar dan oars. It arsenaal oan ferhalen kin stadichoan groeie en tagonklik wêze foar elkenien, want elk kin meidwaan.

Allegear tige tank foar it stimmen.