Categorie: Semko

Semko

Taalprofyl Frysk, de earste skoallen

Hjoed hawwe Deputearre Steaten oan de earste 21 skoallen foar primêr ûnderwiis innij Taalplan Frysk-profyl takend. Dit taalprofyl Frysk jout oan op hokker nivo in skoalle it (fak)Frysk oanbiedt. Alve skoallen krije opnij in A-profyl. Fjouwer skoallen behâlde ekitselde, mar leger profyl (B, C en F). Fjouwer oare skoallen krije in heger profyl dan seearst […]

Semko

Taalplan Frysk, wy sette út ein!

Yn febrewaris binne wy, nettsjinsteande de koroanakrisis, begûn mei it begelieden fan skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede. It Taalplan Frysk is opset troch de provinsje mei it doel om it Frysk yn it ûnderwiis it plak te jaan dat it fertsjinnet. Ferskate organisaasjes hawwe de krêften bondele en in plan opsteld.  Alle basisskoallen en […]

Semko

Tafelwerkboek met stickerposter

Een poosje geleden kwam ik op een school. We zaten in de teamkamer en de directeur vertelde dat het team nu echt aan de gang moest gaan met automatiseren. Elk jaar komt het weer ter sprake. Bij de start van elke les moet er iets gedaan worden met sommen. Ik zag dat iedereen knikte. Op […]

Semko

Semko en taalplan Frysk

It is safier!  Wy meie it no lûdop sizze. Semko docht mei om it taalplan Frysk út te fieren.Twa jier ferlyn binne by  Semko de petearen yn lytse groepkes úteinsetten op inisjatyf  fan Johan Wagenaar. Wy ha petearen hân  mei de polityk en de oare organisaasjes dy’t ek meidogge om it plan út te fieren. […]

Semko

Hjir by Semko

op de wize fan “In the navy” fan de Villiage People. Skrean troch Jolanda Paulus-Bandsma Wêr kin’k in soad leare?Wêr wurd ik wurdearre?Wêr is sa’n moai plakje dan? Wol ik wer foar de klasse?Soe dat by my passe? Wa kin my dat ynsicht jaan?  Wêr moat ik ea wêzefoar ynfo oer leuk lêzen?En wat moat’k mei ICT? Wêr binne […]

Semko

John Kuiper nieuwe werelddocent

Even voorstellen. John Kuiper is een nieuwe werelddocent. John gaat aan de slag met drama op een meesterlijke manier. John is dramadocent op het VO, heeft toneelstukken geschreven en is met deze stukken langs scholen gegaan. Hij heeft veel ervaring om theater in een klas te krijgen. Hij heeft een leuk afwisselend programma opgezet. Het […]

Semko

Blijk van dankbaarheid

Als blijk van dankbaarheid hebben we in de maand mei vele vrienden van Semko een kaart gestuurd met daarbij een zakje met bloemenzaadjes. De afgelopen weken hebben we verschillende foto’s gekregen van de uitkomsten. Deze foto is van Johannes. Hij is altijd vrolijk en zo staan de bloemen er dan ook bij.

Back To Top