Auteur: Onderwijsblogger

Semko

Mindset wurkboek is nij

Grutsk binne wy om de wrald te fertellen dat wy ús wurkboek mindset yn it Frysk utjouwe. Dit wurkboek befettet 32 siden mei wurkblêden, dêr’t de bern selsstannich of yn groepsferbân mei oan ’e slach kinne. In soad blêden jouwe oanlieding ta in ûnderling petear en útwikseling fan eigen ûnderfiningen, tsjinslaggen en oerwinningen. Yn ’e […]

Lezing Semko

Eva Naaijkens in Heerenveen

Wat was het gisteravond leuk. Een Posthuis Theater met  200 mensen vanuit heel Noord Nederland waren aanwezig voor een lezing van Eva Naaijkens. Het was super om iedereen te ontmoeten. Allemaal onderwijsmensen bijelkaar staat garant voor veel plezier. Er is dan ook veel gelachen. Eva Naaijkens heeft ons meegenomen in haar zoektocht naar wat zij […]

Onderwijs

Apart

Frjemde sipel dy’t ik bin… Hoe krij ik it no wer sa bryk foar elkoar? Wat as.. ? Hokker konsekwinsjes hat dat, foar de bern, de kollega’s, de stazjêres en foar myn reputaasje? It is mar sa’n lytse muoite… Komt it omt myn famylje, of yn elts gefal myn man en âlders en skoanmem, der sa […]

Semko

Taalprofyl Frysk, de earste skoallen

Hjoed hawwe Deputearre Steaten oan de earste 21 skoallen foar primêr ûnderwiis innij Taalplan Frysk-profyl takend. Dit taalprofyl Frysk jout oan op hokker nivo in skoalle it (fak)Frysk oanbiedt. Alve skoallen krije opnij in A-profyl. Fjouwer skoallen behâlde ekitselde, mar leger profyl (B, C en F). Fjouwer oare skoallen krije in heger profyl dan seearst […]

Semko

Taalplan Frysk, wy sette út ein!

Yn febrewaris binne wy, nettsjinsteande de koroanakrisis, begûn mei it begelieden fan skoallen dy’t it fak Frysk oanbiede. It Taalplan Frysk is opset troch de provinsje mei it doel om it Frysk yn it ûnderwiis it plak te jaan dat it fertsjinnet. Ferskate organisaasjes hawwe de krêften bondele en in plan opsteld.  Alle basisskoallen en […]

Semko

Semko en taalplan Frysk

It is safier!  Wy meie it no lûdop sizze. Semko docht mei om it taalplan Frysk út te fieren.Twa jier ferlyn binne by  Semko de petearen yn lytse groepkes úteinsetten op inisjatyf  fan Johan Wagenaar. Wy ha petearen hân  mei de polityk en de oare organisaasjes dy’t ek meidogge om it plan út te fieren. […]

Invallen Onderwijs

Een dag op de boerderij

Een andere pet op, maar wel iets met onderwijs. Als vrijwilliger van de Naturij begeleid ik groepen schoolkinderen bij natuuractiviteiten. Soms in samenwerking met Natuurmonumenten en Landschapsbeheer. Mijn aandeel bestaat dan in het uitzetten van onderzoeksopdrachten in het bos. Ik ben aan de beurt in een voor mij nieuwe situatie: vandaag gaan we bezig op […]

Back To Top