Semko

Semko en taalplan Frysk

It is safier!  Wy meie it no lûd op sizze. Semko docht mei om it taalplan Frysk út te fieren.Twa jier ferlyn binne by  Semko de petearen yn lytse groepkes úteinsetten op ynysjatyf  fan Johan Wagenaar. Wy ha petearen hân  mei de polityk en de oare organisaasjes dy’t ek meidogge om it plan út te […]

Semko

Hjir by Semko

op de wize fan “In the navy” fan de Villiage People. Skrean troch Jolanda Paulus-Bandsma Wêr kin’k in soad leare?Wêr wurd ik wurdearre?Wêr is sa’n moai plakje dan? Wol ik wer foar de klasse?Soe dat by my passe? Wa kin my dat ynsicht jaan?  Wêr moat ik ea wêzefoar ynfo oer leuk lêzen?En wat moat’k mei ICT? Wêr binne […]

Invallen Onderwijs

Een dag op de boerderij

Een andere pet op, maar wel iets met onderwijs. Als vrijwilliger van de Naturij begeleid ik groepen schoolkinderen bij natuuractiviteiten. Soms in samenwerking met Natuurmonumenten en Landschapsbeheer. Mijn aandeel bestaat dan in het uitzetten van onderzoeksopdrachten in het bos. Ik ben aan de beurt in een voor mij nieuwe situatie: vandaag gaan we bezig op […]

Semko

John Kuiper nieuwe werelddocent

Even voorstellen. John Kuiper is een nieuwe werelddocent. John gaat aan de slag met drama op een meesterlijke manier. John is dramadocent op het VO, heeft toneelstukken geschreven en is met deze stukken langs scholen gegaan. Hij heeft veel ervaring om theater in een klas te krijgen. Hij heeft een leuk afwisselend programma opgezet. Het […]

Back To Top